Søg

§1 Korets navn er Tønderkoret.

§2 Koret har til formål at styrke og udvikle den verdslige og kirkelige korsang og fællessang i Tønder og omegn.

§3 Korets hjemsted er 6270 Tønder, Tønder Kommune.

§4 Efter indmeldelse i koret gives det nye medlem en vejledende stemmeprøve. Hensigten med denne er at gøre det nemmere for medlemmet at blive placeret i en stemmegruppe.
Stemmeprøven forestås af dirigenten.

§5 Hvert medlem modtager ved sin optagelse et eksemplar af korets vedtægter og privatlivspolitik.

§6 Bestyrelsen og dirigenten varetager korets daglige arbejde.

§7 Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.
Dirigenten og kassereren kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

§8 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg efter behov. Ad hoc-udvalg har et bestyrelsesmedlem som formand. Medlemmerne vælges blandt korets medlemmer og kan suppleres med ikke-medlemmer.

§9 Der foretages valg til bestyrelsen på generalforsamlingen. Der afgår på skift henholdsvis tre og to medlemmer. I lige år tre medlemmer og i ulige år to medlemmer. Genvalg kan finde sted. To suppleanter vælges for et år ad gangen Desuden vælges en kasserer og revisor for et år ad gangen. 

§10 Dirigenten vælges af koret efter indstilling af bestyrelsen.

§11 Dirigenten og bestyrelsen vælger i samarbejde korets repertoire. I repertoiret skal indgå både klassiske satser, kirkelige og verdslige korsange. Dirigenten kan bede medlemmer om ikke at deltage i korets koncerter efter gentagne udeblivelser fra korprøverne..

§12 Koret tegnes ved formandens og/eller kassererens underskrift.

§13 Korets regnskabsår følger kalenderåret. Senest 31. januar afgiver bestyrelsen regnskabet til revision.

§14 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen og betales i to rater, senest den 1. april og den 1. oktober.

§15 Generalforsamlingen er korets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år på en koraften inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden:

  • a) Valg af møde-dirigent
  • b) Formandens beretning
  • c) Dirigentens beretning
  • d) Godkendelse af regnskab
  • e) Fremlæggelse af budget
  • f) Fastsættelse af kontingent
  • g) Indkomne forslag
  • h) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • i) Valg af kasserer og revisor
  • j) Evt.

§16 Der indkaldes til generalforsamling med 14 dages skriftligt varsel pr. mail til korets medlemmer. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§17 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves til ændring af korets vedtægter godkendelse af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Skriftlig afstemning kan foretages efter ønske.

§18 Vedtagne beslutninger føres til protokol ved såvel bestyrelsesmøder som generalforsamlinger.

§19 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt eller mindst 1/3 af korets medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget og varsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§20 Koret kan opløses, når 2/3 af de fremmødte på to på hinanden følgende generalforsamlinger med højst 30 dage imellem stemmer herfor.

§21 I tilfælde af korets opløsning skal evt. overskydende midler gå til kulturelle formål, besluttet ved generalforsamlingen.

§22 Disse vedtægter gælder, indtil de ændres af generalforsamlingen jævnfør § 17.

Vedtaget på generalforsamling den 24. februar 2022